Дейности

Теоретичен модул

Теоретичния модул е в рамките на 40 учебни часа. Лекциите се провеждат в учебния ни кабинет и обхващат обучение по “Безопасност на движението по пътищата”, ”Общо устройство на МПС”. Осигуряваме Ви учебни помагала за подготовка.

Лекциите се провеждат:

  • Понеделник до Петък от 11:00 и 17.30 часа.
  • Събота от 11:00 часа

Теоретичния модул приключва с провеждането на вътрешен изпит. При неговото успешно преминаване, кандидатът получава правото да се яви на теоретичен изпит пред РДАА.

________________________________________________________________

Практически модул

Практическото обучение е в рамките на 31 кормилни часа по график изготвен между преподавателя и курсиста.

След приключване на практическото обучение и успешно преминат теоретичен изпит, кандидатът получава правото да се яви на практически изпит пред РДАА.

________________________________________________________________

Възстановяване на контролни точки

Водачите на МПС имат право да възстановят веднъж годишно не повече от 13 точки (1/3 от лимита). За целта трябва да преминат курс, който ….. провежда всяка Събота от 8.00 часа, в рамките на шест учебни часа. Документи (копие от лична карта,талон и книжка) се подават в офиса на „Русев и синове“ от Понеделник до Четвъртък 13.00 часа.

За да бъдете допуснати на курс за възстановяване на контролни точки, трябва да сте заплатили всички наложени Ви глоби и наказания и към момента на подаване на документите да имате поне една останала контролна точка.

Всеки водач на МПС разполага с определен брой контролни точки. Първоначалния максимален размер на контролните точки на водачите е 39.

На водачите със стаж до две години е 27. Стажът се отчита от датата на първоначалното издаване на свидетелството за управление на МПС в Р България. При навършване на двегодишен стаж водачите автоматично придобиват право на максималния размер от 39 контролни точки. Броят на отнетите към тази дата точки се запазва.

Comments are closed.